Ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen een effect op een Natura 2000-gebied hebben
Home Quickscan Natura 2000 Vleermuizen Broedvogels Andere soorten Ontheffing BREEAM Over EONW Contact

Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland

Natura 2000-gebieden zijn gebieden die strikt beschermd zijn in Europees verband. Natura 2000-gebieden worden aangewezen op basis van het voorkomen van bepaalde habitattypen (specifieke begroeiingen) en/of bepaalde diersoorten. Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit planologisch beschermde gebieden die zijn aangewezen om ecologische verbindingen te realiseren tussen belangrijke natuurgebieden.

Waarom een toetsing voor Natura 2000?

Geplande werkzaamheden, activiteiten of ingrepen mogen de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen van bepaalde habitattypen en diersoorten die in een Natura 2000-gebied voorkomen, niet in gevaar brengen. Het maakt daarbij niet uit of de werkzaamheden, activiteiten of ingrepen plaatsvinden in het Natura 2000-gebied of daarbuiten. Werkzaamheden, activiteiten of ingrepen die buiten een Natura 2000-gebied plaatsvinden, kunnen immers ook een negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen.

Voortoets

Een voortoets is vaak een eerste vorm van toetsing in het kader van Natura 2000. In de voortoets wordt gekeken of het evident is dat de geplande werkzaamheden, activiteiten of ingrepen geen effect hebben op Natura 2000-gebieden. De voortoets is vaak een onderdeel van een ecologische quickscan.

Verstorings- en verslechteringstoets

Een verstorings- en verslechteringstoets gaat dieper in op de mogelijke effecten op een Natura 2000-gebied. Blijken de effecten van de geplande werkzaamheden, activiteiten of ingrepen negatief te zijn in deze toets, maar niet significant negatief, dan kan met de verstorings- en verslechteringstoets een vergunning van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd.

Passende beoordeling

Zijn de effecten op een Natura 2000-gebied wel significant negatief, dan moet een passende beoordeling worden gemaakt waarmee duidelijk wordt dat met behulp van mitigerende maatregelen de negatieve effecten zodanig worden verzacht, dat deze niet meer significant negatief zijn. Op basis van deze passende beoordeling kan de benodigde vergunning worden aangevraagd.

Natuurnetwerk Nederland

De wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland mogen niet door een ingreep significant worden aangetast. Deze kenmerken en waarden zijn vastgelegd door de provincies. Is er een ingreep in het Natuurnetwerk Nederland gepland? Dan moet een zogenaamde ‘nee, tenzij-toets’ worden uitgevoerd.In verband met integriteitswaarborging worden geen opdrachten binnen de gemeente Den Haag uitgevoerd, noch worden er opdrachten aangenomen van bedrijven die op het gebied van ecologie een zakelijke relatie met de gemeente Den Haag hebben.